KŘIŠŤÁLOVÉ MUŽSTVÍ: JE ČAS NA SPOLUTVORBU MEZI MUŽEM A ŽENOU!

Také jste si všimli, jak se v nás poslední dobou narovnává energie vnitřního muže? Je jedno, zda jsme fyzicky ženou, či mužem: síla vnitřního muže pracuje v nás všech tak, jak je potřeba. Je to součást kolektivního procesu vzestupu a my jsme se nyní konečně dostali do bodu, kdy se po letech očisty posvátného ženství očišťuje také paprsek posvátného mužství.

Co to znamená v praxi?

NAROVNÁNÍ BOŽSKÉHO MUŽSKÉHO PAPRSKU U ŽENY

 • ŽENA SE VZDÁVÁ MUŽSKÉ ROLE A DOVOLUJE SI BÝT ŽENOU. Žena ustupuje fyzicky z role ,,všechno vím, všechno znám, vše si zařídím sama“. Zařizuje jen to, co je nezbytně nutné a co je součástí její vlastní zodpovědnosti, a dává tak prostor mužům, ať se mohou stát muži a pomoci tam, kde je třeba.
 • ŽENA JE EMOČNĚ VYROVNANOU BYTOSTÍ. Žena se přestává identifikovat s emocemi, a více se propojuje s city. Ví, že emoce jsou jen bouří, která prochází, ale skutečnou hodnotu mají její city, které jsou stabilní. Neznamená to, že ženu už nic nerozhodí, protože žena je emoční bytostí a má své cykly, které se v průběhu měsíce mění. Už se však nenechá emocemi strhnout a nepřiživuje je zapojováním se do emočních dramat a projekcí na toho, kdo její reakci spustil. Namísto toho vyjadřuje své pocity z místa vnitřního středu. S vědomím, že má právo vyjádřit, co se jí nelíbí. Avšak neukazuje prstem na druhé. Uvědomuje si, že její emoční reakce je jen a pouze její.
 • LÁSKA K SOBĚ UMOŽŇUJE ODPUSTIT SI A ZAČÍT NANOVO. Když se ženy propojují s Božským ženským paprskem, zpravidla procházejí očistou dávných křivd a zranění ze strany mužů. Daly tak samy sobě potřebný soucit a pochopení, aby byly schopné odpustit a vnímat čistě, bez zabarvení emočním bahnem.
 • ODPUŠTĚNÍ SOBĚ PRODUKUJE LÁSKU A ODPUŠTĚNÍ MUŽŮM. Jakmile se žena propojí také s Božským mužským paprskem, je schopna procítit a pochopit také druhou stranu mince: proč se muži k ženám chovali tak, jak se chovali, a jaká zranění jim bránily projevu čisté lásky.
 • VYROVNÁNÍ MEZI MUŽEM A ŽENOU. Dochází tak k hlubinnému dorovnání polarit. K uvědomění, že nikdo není nikomu nic dlužen, neboť vše je 50 na 50. K soucitnému pochopení, jaké role jsme si mezi sebou jako ženy a muži zahráli, a proč. K hlubokému procítění, že vlastně není komu co odpouštět.
 • V této fázi se ženské  srdce zbavuje posledních zbytků hradeb odporu. Její srdce se otevírá tak doširoka, že se v něm rozpouští potřeba reaktivnosti na vzorce chování u mužů.
 • ZRALOU, MOUDROU ŽENU TVOŘÍ ZRALÝ, MOUDRÝ VNITŘNÍ MUŽ. Namísto ,,chycení se na háček“ přijímá, cítí, vnímá, nechává vše skrze sebe proměnit. Dokáže přijmout i zraňující chování muže, neboť nejen ví, ale přímo v přítomném okamžiku cítí, že to nevypovídá nic o ní, ale o jeho vnitřním zranění. Je proto schopna zůstat v přijetí a poskytnout muži potřebný prostor pro jeho vlastní sebereflexi.

ŽENY JSOU TVOŘENY PRIMÁRNĚ ENERGIÍ ÉTERU A VODY. SILOU EMOCÍ, JSOU PŘIROZENĚ VÍCE OTEVŘENÉ KONTAKTU SE SVOU VNITŘNÍ BOLESTÍ, ABY JI PŘERODILY DO SVÉHO VNITŘNÍHO SVĚTLA.

MUŽI JSOU PRIMÁRNĚ TVOŘENI ENERGIÍ OHNĚ A VZDUCHU – TVOŘIVÝMI IDEJEMI. POTŘEBUJÍ SI PŘESNĚ POJMENOVAT, CO SE V NICH ODEHRÁV A PROČ. POKUD VYHODNOTÍ, ŽE V SOBĚ OPRAVDU MAJÍ URČITÁ VNITŘNÍ ZRANĚNÍ A USOUDÍ, ŽE JE DŮLEŽITÉ JE PROCÍTIT, PAK SE OTEVŘOU VNITŘNÍ OČISTĚ.

Pokud se vám doteď zdálo, že transformace u žen ,,jede“ rychle, zatímco na muže se ještě čeká, pak je to pravdivé jenom z jedné strany. Ano, ženy se začaly otevírat první, ovšem bylo by blahosklonné tvrdit, že díky tomu mají ,,hotovo“ a měly by už jen čekat na své rytíře.

Ve skutečnosti na sebe všechny fáze transformace krásně navazují a vzájemně se doplňují. Ostatně, jedná se o mužsko-ženský princip, ne mužský vs. ženský. Navíc, jak vyplývá z výše popsané podstaty mužů a žen. Je přirozené a nezbytně nutné, aby nejprve ženy svou transformací vytvořily pole, v němž se muži budou cítit přijímaní. Jedině tak si muži dovolí ponořit se do sebe a prozkoumat svůj díl zodpovědnosti za vztahy.

Vědomá žena se cítí ve fázi emoční očisty jako ryba ve vodě, zatímco muž se v tom potřebuje naučit plavat. Žena se zase naopak cítí nejistě tam, kde je muž pevně nohama na zemi: ve schopnosti sebeprosazení a vyjádření svých potřeb a nesouhlasu.

POLARITY MEZI MUŽEM A ŽENOU SE STŘÍDAJÍ V KAŽDÉ VRSTVĚ JEMNĚHMOTNÝCH TĚL: V MÍSTĚ, KDE VYZAŘUJE PLUSOVÁ – ELEKTRICKÁ ENERGIE U MUŽE, VYZAŘUJE NAOPAK MÍNUSOVÁ – MAGNETICKÁ ENERGIE U ŽENY. ZATÍMCO ŽENY MAJÍ DOMINANTNÍ ENERGII V EMOČNÍM TĚLE, MUŽI JI MAJÍ VE FYZICKÉM TĚLE, V ÚROVNI SEBEPROJEVENÍ.

Proto velmi pomáhá uvědomit si během procesu integrace mužsko-ženských zranění fakt, že každý muž i každá žena mají své zdroje síly a své slabiny jinde. Vzájemně na sebe nasedají, jak se střídají protipóly inverzní (ženské) a expanzivní (mužské) energie v jejich energetických centrech.

Pokud upřímně zkoumáme vnitřní zdroje síly a zároveň slabiny jak u sebe, tak u svého protějšku, získáme velmi účinný klíč k proměně našich vztahů a komunikace. Pro to, aby se souboj protikladů překlopil ve vzájemné doplňování protipólů.

Ženy tedy procházejí očistou ,,v prvních řadách“ ne proto, že by byly ,,lepší“, ale proto, že jsou přirozeně více propojeny s emocemi. Očista emočního pole je alfou a omegou pro transformaci vztahů a polarit na Zemi.

Proto jsem vytvořila aktivační meditaci Křišťálové Partnerství, která je určená pouze ženám. Je to pozvání pro ženy, jít ještě dál a hlouběji. Konečně zde ukotvit podmínky pro rozkvět vztahů Nové Doby. Pokud také cítíte touhu aktivně se zapojit do vnitřního narovnání svého božského mužského paprsku, a přitáhnout si do života láskyplné vztahy v rovnováze, pak určitě stojí za to tuto meditaci prozkoumat.

Jsem velmi vděčná za vědomou účast každé ženy, která se zapojí, neboť takovou hlubokou prací velmi podpoříme přerod nás žen, mužů, i celé Země.

Je důležité si uvědomit, že pro muže je kontakt s emocemi mnohdy neprobádaným polem, z kterého mají strach. Není divu, pod nánosem všech těch blokujících programů z minulosti: ať už je to staré známé ,,kluci nebrečí“, anebo asketický zvyk odpojení od svého cítění pod maskou vnitřní rovnováhy a síly.

Ženy, mějte s muži pochopení. Uvědomte si, že to mají jinak, než vy.

Žena ve své síle, která již prošla léčením základních zranění, tak může láskyplně držet prostor pro svého muže, ale měla by si dát pozor, aby nesklouzla do role ,,matky“ a nedávala ze sebe víc, než je nutné. Nepřebírejme zodpovědnost za růst druhých, neboť k nim tímto přístupem vysíláme nedůvěru v to, že to zvládnou sami bez nás. Mějme víru ve vnitřní sílu svých partnerů.

ABYCHOM DOKONALE POZNALI ZDROJE VNITŘNÍ SÍLY A CITLIVÉ SLABINY U SEBE I U PARTNERA, JE ESENCIÁLNĚ DŮLEŽITÉ ZTOTOŽNIT SE NEJEN S BOŽSKÝM VĚDOMÍM, ALE I S PŘIROZENÝM ENERGETICKÝM FUNGOVÁNÍM MUŽSKÉHO A ŽENSKÉHO TĚLA.

NAPLŇUJÍCÍ VZTAHY MEZI MUŽI A ŽENAMI SE MOHOU ZAČÍT TVOŘIT JEDINĚ TEHDY, KDYŽ SE PŘESTANEME SNAŽIT BÝT ,,DUCHOVNÍM“ OBOUPOHLAVNÍM ANDROGYNEM S NEUTRÁLNÍM VYZAŘOVÁNÍM MUŽSKÉ A ŽENSKÉ ENERGIE.

Ano, na úrovni duše jsme skutečně bezpohlavní: jsme Láska veškeré Existence. Dokud jsme však na Zemi, naše duše touží po tom, aby se vědomí Jednoty propojilo s Vědomím Božské Polarity, protože jedině tak budeme schopni žít své životy v naplňujících vztazích a v podporující spolupráci.

Pokud neprozkoumáme v upřímné sebereflexi, co pro nás znamená přirozená role ženy, a přirozená role muže, a neurčíme si priority pro vztah, pak si nemůžeme přitáhnout toho správného partnera, s nímž se dokážeme na všem domluvit v lehkosti a respektu.

Místo toho si pak projektujeme na partnera svá podvědomá očekávání a programy z dětství, spojené s chováním muže-otce a ženy-matky.

Jedině žena, která narovnala svého vnitřního muže a je si vědoma své dominantní ženské síly, a jedině muž, který narovnal svou vnitřní ženu a je si vědom své dominantní mužské síly, může vytvořit partnerství, jehož základem je posvátná jiskra nikdy nevyhasínající přitažlivosti, vzájemný obdiv, úcta, důvěra a schopnost láskyplné, otevřené komunikace.

NAROVNÁNÍ BOŽSKÉHO MUŽSKÉHO PAPRSKU U MUŽE:

 • Probíhá ve chvíli, když si ženy dovolí narovnat svého vnitřního muže, protože muži citlivě reagují na nepřijetí a nedostatečné ocenění od žen. Jakmile muž cítí ze strany ženy přijetí, je schopen naslouchat a otevřít se emočnímu léčení.
 • KDYŽ ŽENA USTOUPÍ ZE SVÉ PRAVDY A VYZAŘUJE JEN PŘIJETÍ, MUŽ SI DOVOLÍ UČINIT TOTÉŽ. Přijetím od ženy se narovnává mužský paprsek síly, ve své přirozené důvěře a stabilitě. Díky pocitu ocenění ustupuje mužská ješitnost a muž je pak ochotný ponořit se do své vnitřní ženy a prozkoumat i svá emoční zranění.
 • Jakmile se muž otevře emočnímu léčení, má už napůl vyhráno, neboť sestupuje z hlavy do srdce a tím se mění celé energetické nastavení jeho těla od srdce dolů.
 • SPOJENÍ SRDCE A SOLARU: OD AGRESE K TVŮRČÍMU OHNI. Solar plexus, kde muži mívají potlačenou agresi, trpí pod tíhou mocenských struktur, podvědomé méněcennosti a vzorců srovnávání. Díky přijetí paprsku vnitřní ženy se rozpouští potřeba srovnávání se a podvědomé pocity méněcennosti, které se projevují potřebou dokazovat ženě svou sílu a své schopnosti.
 • ALFA SAMEC VS. HODNÝ KLUK: NAROVNÁNÍ SKRZE PŘIJETÍ ŽENY. Ať už se nezpracovaná vnitřní žena projevuje u mužů v jangové kvalitě vzepření se vůči matce (agresivní muži á la ,,macho – alfa samec“), anebo v jinové kvalitě submisivního podřízení se matce (hodní kluci – ,,víláci“, kteří se bojí zodpovědnosti), integrace mužského a ženského paprsku v propojení vědomí a citového prožitku narovnává vychýlené protipóly zpět do rovnováhy.

..A JAK TYTO PROMĚNY REFLEKTUJI NA SVÉ OSOBNÍ CESTĚ?

Určitě je vám jasné, že i pro mě je téma mužsko-ženské rovnováhy fascinující a důležité – jinak bych o něm nepsala:) . Provází mě již řadu let skrze všelijaké zkoušky – iniciační brány, abych mohla plnit své poslání, k němuž patří mimo jiné posvátná sexualita a spolu-tvoření v páru.

A tak s úžasem sleduji změny v posledních pár měsících, kdy mi na aktivační sezení začali chodit v hojném počtu muži rytířských kvalit, kteří jsou již připraveni ponořit se do svého srdce a rozpustit vnitřní zranění skrze ženský princip emočního léčení.

Uvědomuji si, že ke mně nemohli přijít dřív. Dokud ve mně byl podvědomý odpor, zklamání z mužů, nemohli vstoupit do mého pole. Musela jsem si, tak jako mnozí, projít silnou očistou a postupným odpouštěním ve vrstvách, abych pochopila druhou stranu mince, procítila mužská zranění, a z nich pramenící vzorce chování ve světle soucitu a vyrovnání. Teprve tehdy se mé srdce naplnilo bezedným přijetím, soucitným pochopením mužů, a zahořela jsem láskou k nim. I k těm, kteří se svých zranění stále ještě drží.

Až ve chvíli, kdy muž necítí z ženy podvědomě vyzařované nepřijetí, může se uvolnit a naslouchat ženě.

Nezaujatá, emočně vyrovnaná žena je schopná objasnit muži příčiny ženských vzorců chování a pomoci mu pochopit, jak na sebe mužské a ženské postoje pramenící ze zraněného ega vzájemně nasedají, přiživují se a zamezují tak plnohodnotnému spojení v čisté lásce.

NOVÉ SPOLUTVOŘENÍ MEZI MUŽEM A ŽENOU?

KDYŽ MI POPRVÉ PŘED NEDÁVNEM PŘIŠEL JASNÝ IMPULS, ŽE MÁM ZAČÍT TVOŘIT AKTIVAČNÍ SETKÁNÍ PRO MUŽE, VZEDMULA SE VE MNĚ VLNA SMÍŠENÝCH POCITŮ: NA JEDNÉ STRANĚ VELKÉ, VZRUŠUJÍCÍ, NAPLŇUJÍCÍ ,,ANO!“, A NA DRUHOU STRANU ZARAŽENÉ ,,..ALE PROČ? NENÍ TO DIVNÉ?“

Byl to hlas ega, který se zarazil: co když mě někdo bude soudit za to, že se pasuji do role ,,ženské guru“ pro muže? Jak už to tak ale bývá, když následujete cestu svého poslání, hlas srdce je mnohem silnější. A tak jsem se otevřela přijímání informací, proč je tak důležité, aby kruhy pro muže pořádaly i ženy, které dospěly do bodu své vnitřní síly a rovnováhy.

VZKAZ OD SVĚTELNÉ RODINY Z AKÁŠICKÉHO CHRÁMU

,,Je bytostně důležité, aby se muži setkávali s muži a ženy se setkávaly se ženami. Avšak tento model je funkční ve chvíli, kdy jsou muži a ženy ve své síle a rovnováze, tak jako je tomu u původních, indiánských kmenů. Pokud si však ženy a muži léčí hluboké křivdy a zranění, oddělené kruhy jim pomohou jen v začátcích cesty.

Pokud setrvávají v tomto nastavení déle a stále je hodně co léčit, dochází ve skutečnosti k separaci mezi muži a ženami. Stále dokola si řeší to svoje ve svém světě, ale nedochází k jejich propojení. Jak jinak chcete dojít k otevřené komunikaci a k láskyplnému spojení mezi vnitřním mužem a vnitřní ženou, než tak, že svá témata budete řešit fyzicky?

Právě se na Zem ukotvují Křišťálové paprsky Božského Mužství a čeká se jen na to, jak je do sebe vpustíte a následně projevíte. Mnoho žen z řad tvůrců již došlo do bodu svého vnitřního naplnění, kdy jsou vedeny a podporovány svými Předky k rozlévání bezpodmínečné lásky mezi muže v bezpečném prostoru, který jim umožní otevřít své srdce sebereflexi a ponořit se do své síly.

Tato požehnaná doba je již zde a je jen na vás, zda toto volání vyslyšíte a uchopíte, anebo ne. Požehnaní jsou všichni ti, kteří vyslyší volání Předků, neboť otevřeným sdílením a energetickým laděním komunikace mezi mužem a ženou rapidně urychlíte celý vzestup a transformaci Země.“

Také už cítíte tu sílu? Proč je tak důležité, abychom začali tvořit a spolu-pracovat jako muži a ženy dohromady? Žíjeme ve fascinující době plné velkých posunů, které se postupně zhmotňují, a my jsme přímo u toho.

S vděčností proto přijímám nové, nečekané a fascinující příležitosti vzájemného posunu a růstu v Lásce. Už teď se velmi těším na naše první setkání s připravenými muži – rytíři, které se již rýsuje na půlku března (až to bude aktuální, najdete zde odkaz na akci).

Přijímám nyní množství informací o tom, jak přepólovat energetický systém mužů na ,,nový software“ křišťálové síly Vědomí, a těším se, až vše potřebné s vámi, muži, budu moci sdílet. Otevřeme se zhmotnění našeho nejvyššího potenciálu v bezpečném poli naprostého přijetí a respektu vůči všemu, co jsme kdy prožili.

Je to nové, je to krásné, nechávám se vést. Nechte se vést také. Síla Božského Mužství se již ZDE a je jen na vás, jak ji přijmete a uchopíte.

S láskou a vděčností za veškerá požehnání,

Anthea

Margot Gabrielle
Jsem maminka, umělkyně, průvodkyně, a hvězdná duše, která miluje realizovat své Poslání na Zemi naplno, svobodně, ve své tvůrčí síle. Naplňuje mě podporovat druhé, aby mohli také žít své Poslání v radosti a svobodě svého skutečného Já. Díky Akášickému Vědomí pomáhám na osobním aktivačním sezení> nazřít vaše dary, i mentálně-emoční programy, abyste mohli vstoupit do své síly. Protože mě těší, když si lidé mohou pomoci sami i bez terapií, vytvořila jsem meditaci ,,Aktivace Akášického kanálu">>. >Na skupinových seminářích se věnuji kolektivní a individuální práci s tématy, jako je žití svého poslání, vstoupení do své síly, multidimenzionální vědomí, posvátná sexualita, chrámový tanec. Pro podporu žen a jejich vztahů s muži vznikla aktivační meditace ,,Křišťálové Partnerství>>. Zajímá vás, jaká byla moje cesta k tomu, co dělám dnes? Sdílím ji s vámi zde >>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.