OBCHODNÍ PODMÍNKY

Popis nabízeného zboží nebo služby

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup elektronických služeb přes webovou stránku www.anthea.cz

Elektronické služby, on-line produkty (audionahrávky - mp3 meditace, eBooky)

Cena služby: 333 Kč / 41 EUR (bez dalších poplatků nebo slevy)

/ nejsem plátce DPH /

 Nákup on-line produktů (mp3 meditace, eBooky) probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Poskytovatelem (coby Prodávajícím) a Kupujícím.

Proces uzavírání Kupní smlouvy je podrobněpopsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí Kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran Kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Poskytovatele. 

VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě jako Poskytovatele nakoupíte vybrané meditace nebo objednáte služby. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít připomínky či dotazy, kontaktujte mě ještě před odesláním objednávky (tj. před kliknutím na tlačítko „Odeslat“).

Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Kliknutím na tlačítko „Odeslat“ a zaškrtnutím  tlačítka ,,souhlas s obchodními podmínkami" mi dáváte svůj souhlas, že jste VOP viděli, četli a vybrali jste si ze své vůle takový průběh nákupu a spolupráce, jaký zde popisuji v souladu s legislativou ČR a EU.

 Ve VOP jsou k dispozici veškeré podstatné informace. Zde  je podrobnější obsah:
Obsah VOP:
I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek
II. Důležité pojmy (definice)
III. Objednávka a uzavření Smlouvy
IV. Cena produktů a služeb a platba
V. Dodací podmínky a storno podmínky
VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
VII. Odstoupení od Smlouvy
VIII. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
X. Závěrečná ustanovení

1. POSKYTOVATEL (PRODÁVAJÍCÍ):
Poskytovatelem je:

Margot Vaneková

IČO 08830738
Místo podnikání (totožná s adresou  doručení):

Havlíčkův Brod, Termesivy 96, 580 01

Zapsaná v živnostenském rejstříku v Havlíčkově Brodě 
Kontaktní telefon: +420 774 777 118
E-mail: info@anthea.cz

Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty.

2. KUPUJÍCÍ/KLIENT

Kupujícím se stáváte, jakmile prostřednictvím webové stránky www.anthea.cz se mnou uzavřete Kupní smlouvu tím, že   zakoupíte některý z produktů zde uvedených. Klientem se stanete, když prostřednictvím této webové stránky se mnou uzavřete Smlouvu o poskytování služeb. Kupujícím/Klientem můžete být coby podnikatel (podnikající fyzická osoba
často také uváděná jako OSVČ, anebo právnická osoba, např. s.r.o. ,nebo akciová
společnost), anebo spotřebitel. V dalším textu bude používáno jediné označení – Klient.

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem je dle zákona fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, dáváte mi tím potvrzující informaci, že Smlouvu
uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel.

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než Klient, který není
spotřebitelem. Současně má Poskytovatel i více povinností vůči spotřebiteli ,než
vůči jinému Klientovi a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak
občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná
osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro
ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

 Smlouva, uzavřená skrze PROSTŘEDKY KOMUNIKACE NA DÁLKU, tj. je uzavřena, aniž by se
Poskytovatel a Klient museli pro jejím uzavření osobně setkat, protože ji uzavírají
přes webové rozhraní, nebo prostřednictvím emailové komunikace, telefonicky, nebo
s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Klientem a Poskytovatelem. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, že je Klientem spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Ochrana osobních údajů se řídí zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

III.
Objednávka a uzavření Smlouvy
Jako Klient objednáváte mp3 meditace a eBooky zásadně přes webové rozhraní, tj. přes objednávkový systém na webových stránkách, vyplněním zde umístěného formuláře.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB

Na webovém rozhraní www.anthea.cz najdete veškeré mé produkty a služby, včetně produktů poskytovaných zdarma,
s podrobným popisem jejich formy, obsahu, s uvedením, pro koho jsou určeny, a jaký
přínos od nich můžete očekávat. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na
webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Poskytovatel nejsem povinna uzavřít Smlouvu ohledně těchto produktů a služeb. Ustanovení § 1732 odst.

2. NOZ se nepoužije.

3. OBJEDNÁNÍ ON-LINE PRODUKTŮ (MEDITACÍ A EBOOKŮ)

Pro objednání přes webové rozhraní slouží objednávkový formulář, kde jako Klient vyplníte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresu, email, při objednávce na firmu údaje o firmě, IČO, DIČ), informace o objednávané meditaci (vložením objednávaného produktu do „košíku“ webového rozhraní), a vyberete způsob úhrady.
Před odesláním objednávky vám je umožněno zkontrolovat a měnit údaje vložené
do objednávkového formuláře a případně ještě opravit vzniklé chyby a nesrovnalosti. Objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Odeslat“.

O obdržení objednávky vás budu informovat emailem zaslaným na vaši elektronickou
adresu, kterou jste zadali v objednávce. Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky a nejedná se o přijetí objednávky z mé strany, pokud to není v tomto potvrzení výslovně uvedeno. Není-li v potvrzení uvedeno, že objednávku
přijímám, zašlu vám informaci o přijetí objednávky v následném emailu. Okamžitě po potvrzení objednávky je vám doručeno potvrzení o přijetí vaší objednávky.

Je možné telefonicky zrušit vaši objednávky telefonicky, nebo emailem (na adresu uvedenou v čl. II. VOP).

Doručením potvrzení o přijetí objednávky na vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je
Smlouva týkající se produktu uzavřena. Jakékoli změny uzavřené Smlouvy (včetně
zrušení objednávky) jsou poté možné jen na základě dohody se mnou.
V pochybnostech vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a
nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla
podána a takovou objednávkou se nadále nezabývám.

Objednávat produkty přes webové rozhraní nebo mailem je možné 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Upozorňuji však, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti
webových stránek z důvodu nutné údržby webu, anebo v důsledku okolností, za které neodpovídám, jako jsou výpadky připojení k internetové síti.

4. Smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce.

Smlouva se uzavírá v elektronické
podobě, tvoří ji vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

IV.
Cena produktů a služeb a platba

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB

U jednotlivých položek produktů a na mém webovém rozhraní www.anthea.cz je uvedena jejich cena. Najdete je v příslušných položkách v menu - ,,Aktivační meditace", ,,Služby", ,,Ceník". Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou
na webovém rozhraní uvedeny.

2. Sjednanou kupní cenou (dále jen „cena“) je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání vaší objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt nebo službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.

3. Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt či službu
dodat až po úplném zaplacení sjednané ceny. Do okamžiku úplného zaplacení kupní
ceny zůstává produkt v mém vlastnictví.

4. ZPŮSOB PLATBY

Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
- bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet 2001279022 / 2010

Pokyny k platbě v podobě zálohové faktury obdržíte v emailu potvrzujícím přijetí objednávky. Při
platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.
- bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY
s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup.“
Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou
být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých a v eurech.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY
V případě bezhotovostního převodu je cena splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí
objednávky. Datum splatnosti je uvedené v pokynech k platbě, v zálohové faktuře.
V případě semináře musí být cena uhrazena tak, aby nejpozději 2 pracovní dny
před konáním semináře byla připsána na mnou uvedený bankovní účet. Kupní cena je považována za zaplacenou v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet.
V případě bezhotovostního převodu provedeného na základě zálohové faktury vám o přijetí platby vystavím a na email uvedený v objednávce zašlu doklad o přijatéplatbě fakturu, která zároveň slouží i jako dodací list.

Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije

Produkty ani semináře není možné hradit formou splátkového kalendáře.

V.
A. Dodací podmínky produktů (meditací a eBooků)

1. ZPŮSOB DODÁNÍ PRODUKTU

Při koupi meditace nebo eBooku vám bude digitální obsah dodán emailem s aktivním odkazem ke stažení produktu do vašeho mobilního zařízení či počítače, a bude vám dodán okamžitě  po zaplacení kupní ceny na vámi sdělenou emailovou adresu, zadanou v objednávkovém formuláři.

2. DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na můj bankovní účet. U platby online platební kartou nebo rychlým online převodem bude produkt dodán obratem po provedení platby.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU

S ohledem na charakter produktů nevznikají náklady na
dopravu.

4. Po dodání produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost
obsahu, a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla
provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. VIII těchto VOP.

5. Digitální obsah (meditace a eBooky) vyžadují k plné funkčnosti, abyste
měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a
pracovat s přehráváním videa a audio souborů
(podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

VI.
Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem

1. Produkty (digitální obsah) zasílám pouze vám, jako Klientovi, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. Meditace přehrajete pomocí internetového prohlížeče
podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky.
Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internetu s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

2. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami.

Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím
mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich
schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto
produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a
tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu.

VII.
Odstoupení od Smlouvy
1. Podle § 1829 odst. 1 NOZ máte právo od uzavřené Kupní smlouvy (týkající se
produktů) bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní ode dne dodání produktu. Tuto možnost
poskytuji všem Kupujícím, byť ze zákona vyplývá pouze pro Spotřebitele. Pokud se
rozhodnete této možnosti využít, pak v této 14denní lhůtě musí být odstoupení od
Smlouvy odesláno mailem na info@meditace.net nebo odesláno poštou
na moji adresu uvedenou v čl. II. VOP, případně na tuto adresu doručeno osobně či
prostřednictvím jiné osoby.  

Odstoupením od Kupní
smlouvy se smlouva od počátku ruší a já jsem povinna vám vrátit zaplacenou cenu
(viz v dalším odstavci) a vy ztrácíte oprávnění zaslaný produkt používat a dovoluji
si vás požádat, abyste v takovém případě produkt smazali, neboť jeho užívání by
pak již bylo v rozporu s mými autorskými právy dle zákona.

2. Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vám vrátím peníze, které jsem
od vás přijala jako platbu za produkt. Při odstoupení od Smlouvy vám peníze vrátím
stejným způsobem, jakým jste je uhradili (tj. např. bankovním převodem).

3. V případě, že by z vaší strany nedošlo k úhradě celé sjednané ceny ani do 30 dnů
po uzavření kupní smlouvy, mám právo od smlouvy odstoupit. Odstoupení v takovém případě nabývá účinnosti okamžikem, kdy vám jej doručím mailem či na běžnou adresu uvedenou v objednávce. V případě, že jsem od vás obdržela před svým odstoupením od Smlouvy nějakou platbu, vrátím vám ji do týdne od odstoupení od
Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak.

5. Od Smlouvy lze dále odstoupit v případech stanovených zákonem.

VIII.
Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména
ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.
2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.
3.  Jako Poskytovatel vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to,
že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má produkt při převzetí. Jako Poskytovatel vám rovněž odpovídám, že poskytnutá služba nemá vady. Vadu u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však lze uplatnit do 6 měsíců od poskytnutí služby.
4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu produktu za nový a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na
dosud nepoužitém produktu můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu produktu za nový. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad nebo na výměnu součásti či opravu produktu, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyl schopen vám nový produkt bez vad dodat, vyměnit vadnou součást nebo produkt opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednal nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže.
5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním produktu, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným uchováváním.
6. Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. O reklamaci mě můžete předem informovat i telefonicky nebo mailem. Pokud vám produkt nebyl dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle tohoto odstavce. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení.

IX.
Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese: info@anthea.cz
2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.
3. Pokud mezi mnou jako Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na
stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž
platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele
a Klienta ze smlouvy vyplývající.
2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete
zde: https://anthea.cz/obchodni-podminky-ochrana-osobnich-udaju/
3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněná tyto VOP jednostranně měnit,
pro Klienta však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.
4. Tyto VOP jsou účinné od 11.1.2020


Informace o ochraně osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete mi své osobní údaje. Já, Margot Vaneková, zodpovídám za jejich ochranu a
zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy,
které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní údaje slouží k potvrzení objednávky, vystavení faktury za elektronické služby a on-line produkty (meditace, e-booky), odeslání objednávky, a v případě potřeby také k vrácení peněz, podáte-li žádost do 30 dnů od přijetí platby. Vaše osobní údaje slouží také k rozesílání newsletterů, jste-li odběratelem. Nevyhovuje-li vám forma rozesílání novinek, můžete se kdykoli odhlásit z odběru přes tlačítko ,,odhlásit" v patičce na konci každého emailu.

PROHLÁŠENÍ
Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné
povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a
GDPR, a tedy že:
Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti, či uděleného souhlasu.
Splňuji informační povinnost dle článku 13 GDPR ještě před zahájením zpracování
osobních údajů.
Umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich
práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte ze své vlastní vůle, z následujících
důvodů a pro naplnění těchto účelů:
● poskytování služeb, plnění smlouvy
vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, nezbytně potřebuji k plnění smlouvy
(tedy k odeslání vaší objednávky - mp3 meditace, nebo Ebooku, a k následnému dohledání plateb za objednávku).
● vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme,
abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

fotografická dokumentace - Fotografie z živých akcí a seminářů, a fotografie zveřejněné u recenzí mých služeb, poskytnuté vámi s vaším výslovným souhlasem, jsou také součástí.Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví
delší dobu k jejich uchování, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Můžete mě v případě potřeby kontaktovat.

Margot Vaneková

info@anthea.cz